#GentQueEstimaElQueFa

AVÍS LEGAL 


1. Informació legal i acceptació

Aquest Avís Legal regula l’ús del servei del portal d’Internet corresponent a l’adreça:www.argal.com (d’ara endavant, el «Portal») que ARGAL ALIMENTACIÓ S.A. (d’ara endavant,»ARGAL»), amb CIF A-28212579 de nacionalitat espanyola amb seu social en amb seu social al Carrer Mossèn Domingo Agudo 11, 50015 SARAGOSSA i inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, Tom 4291 de la secció general, foli 171, fulla número Z-62929.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, l’«Usuari») i implica l’acceptació de totes les normes d’ús contingudes en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al mateix o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. És convenient per tant, que l’Usuari llegeixi atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden sofrir modificacions.

L’acceptació d’aquest Avís Legal implica que l’Usuari coneix els seus termes i que es compromet a complir-los. En cap cas, ARGAL garanteix la disponibilitat o el manteniment en el futur dels serveis accessibles a través del Portal. ARGAL pot en qualsevol moment decidir la interrupció, suspensió o cancel·lació definitiva d’aquest Portal sense que per això es derivi cap classe de compensació per als Usuaris.

La participació en promocions o concursos que es desenvolupin en el Portal, poden trobar-se sotmeses a les corresponents Bases de la promoció o a Condicions Generals de Contractaci. És responsabilitat de l’Usuari conèixer i acceptar les Bases de la promoció o a les Condicions Generals de Contractació.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els»Continguts»), són propietat intel·lectual de ARGAL o de tercers que han cedit a aquesta els drets d’explotació suficients, sense que puguin entendre’s cedits als Usuaris cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. No obstant l’anterior, durant el temps que els Usuaris romanguin connectats al Portal podran fer ús d’aquests Continguts en la mesura que resulti necessari per a la navegació i només com a aquests Continguts es trobin accessibles d’acord amb les normes previstes en aquest Avís Legal. Una vegada l’Usuari es desconnecti del nostre Portal, no retindrà cap dret d’ús sobre els Continguts anteriors.

Les marques, noms comercials o signes distintius utilitzats en el Portal són titularitat de ARGAL o de tercers que han autoritzat a ARGAL la seva utilització, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi als Usuaris cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d’ús del portal

3.1. General

Els Usuaris del Portal s’obliguen a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari que incompleixi la Llei o el present Avís Legal respondrà enfront de ARGAL o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesius de béns o interessos de ARGAL o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de ARGAL o de tercers.

3.2. Continguts

Els Usuaris del Portal es comprometen a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que si escau poguessin ser aplicable a determinats serveis de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, els Usuaris hauran d’abstenir-se de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per ARGAL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.
 • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que ARGAL posi a la disposició dels Usuaris.

3.3. Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que es disposa en la clàusula 6 del present Avís Legal, la utilització d’uns certs serveis o sol·licituds estan condicionades al previ emplenament del corresponent formulari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal haurà de ser veraç i actualitzada de manera que respongui a la situació real de l’Usuari en aquest moment. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ARGAL o a tercers per la informació falsa que faciliti.

Addicionalment, mitjançant l’emplenament dels formularis, els Usuaris manifesten ser majors de 14 anys.

3.4. Introducción d’enllaços al Portal

Els Usuaris d’Internet o prestador de Serveis de la Societat de la Informació que vulguin introduir enllaços a les pàgines del Portal o compartir Continguts en xarxes socials hauran de fer-lo mitjançant les funcions o botons de les respectives xarxes socials prevists en el Portal. Fora d’aquests casos, la introducció d’enllaços al Portal solament podrà realitzar-se en cas que es compleixin les següents condicions:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera ni total ni parcial.

 • Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs del Portal o que permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (iii) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de ARGAL o; o (iv) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
 • No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ARGAL, els seus socis, empleats, membres o sobre la qualitat dels serveis que ofereix als usuaris.
 • En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que ARGAL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 • Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de ARGAL excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ARGAL i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula.
 • La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que ARGAL, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de ARGAL en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

3.5. Usuaris Registrats o autenticats

Els Usuaris Registrats en el Portal estaran obligats a custodiar els identificadors i claus d’accés assignats o triats de manera segura i confidencial i a no facilitar aquests identificadors i/o claus d’accés a tercers ni permetre que tercers ho usin en el seu nom.

Els Usuaris Registrats hauran de comunicar a ARGAL amb la major promptitud qualsevol fet o succés del qual tinguessin coneixement que pogués arribar a comprometre la seguretat de les claus. Serà responsabilitat dels Usuaris Registrats qualsevol responsabilitat que es produeixi per a ells a conseqüència de l’ús per tercers dels seus identificadors o claus quan hagi existit negligència en la custòdia o s’hagi permès voluntàriament la utilització per tercers.

El Portal permet que els Usuaris d’altres xarxes socials accedeixin als serveis reservats per a Usuaris Registrats quan hagin triat autenticar-se davant aquesta xarxa social. En aquests casos, la introducció de les contrasenyes o claus d’accés pròpies per a l’autenticació davant la xarxa social corresponent es realitza a tavés d’un canal segur i xifratge sense que ARGAL pugui tenir accés a la informació facilitada. ARGAL no té així mateix cap control o capacitat de control sobre els mitjans d’autenticació o de verificació d’identitat utilitzades per aquestes xarxes socials pel que davant qualsevol mena d’incidència de la qual tingués coneixement, haurà de dirigir-se primerament a la xarxa social corresponent amb la finalitat d’evitar que es continuï realitzant el robatori de la seva identitat en aquesta xarxa.

En el cas que vostè hagi estat víctima d’una suplantació d’identitat en una xarxa social, li recomanem que sol·liciti a la xarxa social en la qual s’hagi produït aquest fet que elimini aquest perfil i això sense perjudici del procediment previst en l’apartat 5 d’aquest Avís Legal quan la suplantació d’identitat realitzada en aquesta xarxa social hagués originat l’existència de continguts il·lícits en el Portal.

4. Exclusió de responsabilitst

4.1. De la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de ARGAL de garantir el funcionament constant i permanent de totes les funcions, serveis o enllaços que puguin estar accessibles en el Portal.

De la mateixa manera, ARGAL no pot garantir que durant la connexió de l’Usuari al Portal i a conseqüència de la desprotecció dels equips de l’Usuari, els seus equips o terminals puguin ser infectats per virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu de tercers («Programari maliciós» o «malware»). Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, prevenció i desinfecció de programes informàtics nocius durant les seves connexions a Internet.

ARGAL no es responsabilitzaran dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades en el funcionament del Portal o que se li produeixin a l’Usuari durant la navegació quan els mateixos es deguin a la intervenció de tercers.

4.2. De la disponibilitat del Servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, seguretat, continuïtat i funcionament no correspon a ARGAL. Per consegüent, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal sense necessitat de notificació prèvia per part de ARGAL.

ARGAL no es responsabilitzaran dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.3. Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El Portal pot incloure enllaços o links que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, «Llocs Enllaçats»). En aquests casos, ARGAL actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant «LSSI») i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a ARGAL d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 5del present Avís Legal, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de ARGAL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

ARGAL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a ARGAL pels seus propis serveis.

4.4. Dels continguts de tercers allotjats per ARGAL

El Portal inclou o pot incloure la possibilitat que els Usuaris, registrats o no, incloguin comentaris sobre els serveis de ARGAL o de tercers o, de qualsevol altra forma, participin emetent opinions personals o determinada informació a través de xarxes socials que pot arribar a visualitzar-se en el Portal. En aquests casos, ARGAL actua com a prestador de serveis d’intermediació d’allotjament de conformitat amb l’article 16 de la LSSI i només serà responsable dels continguts de tercers en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la ilicitud i no ho hagi retirat o fet inaccessible amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeixen comentaris o continguts de tercers il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a ARGAL d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 5 del present Avís Legal, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent comentari o contingut.

En cap cas, l’existència de comentaris o continguts de tercers ha de pressuposar l’existència d’acords amb els autors d’aquests, ni que ARGAL recomana, promociona o comparteix les manifestacions o informació facilitada.

4.5. De la confidencialitat de la informació transmesa a través del Portal

ARGAL té adoptades les mesures de seguretat exigides legalment per a garantir la confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal que els Usuaris faciliten en el nostre Portal. No obstant l’anterior, la transmissió d’aquestes dades a ARGAL circula per xarxes de telecomunicacions de tercers no controlades per ARGAL. Addicionalment, l’existència de Programari maliciós en el seu equip pot comportar que aquesta informació pugui ser reexpedida o recuperada sense el seu coneixement.

ARGAL no respon de la falta de confidencialitat de la informació transmesa per equips i xarxes de telecomunicacions de tercers ni per les vulnerabilitats de programari o maquinari dels propis equips dels Usuaris. Pot obtenir informació sobre eines gratuïtes de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc. en la pàgina de INTECO:http://cert.inteco.es/software/proteccion/utiles_gratuitos/

5. Comunicació d’activitats o serveis de tercers de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats o qualsevol altre servei de tercer facilitat per ARGAL (v. gr. Comentaris d’usuaris allí on estigués permès, etc.), són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral; o que alguna de la informació inclosa pels propis Usuaris, a través dels serveis oferts en el Portal, tenen una consideració igual a la descrita anteriorment, Vostè podrà posar-se en contacte amb ARGAL a través dels mitjans indicats en la clàusula 7 assenyalant els següents extrems:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Aquestes dades seran tractats amb l’única finalitat de gestionar la seva sol·licitud i seran incorporats a un fitxer de la responsabilitat de ARGAL amb l’única finalitat d’atendre la seva petició. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l’indicat en la Política de Privacitat. L’omissió d’algun d’aquestes dades pot suposar que la seva petició no sigui atesa sense perjudici de les indagacions voluntàries que volgués fer ARGAL.
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
 • En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial o qualssevol altres l’existència de les quals no pogués ser deduïda per ARGAL, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant així com el document de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant. Addicionalment, en aquests casos, haurà d’aportar-se la documentació que acrediti l’existència del títol o ben jurídic lesionat;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de ARGAL de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

6. Protecció de Dades

Els Usuaris que vulguin conèixer quins tractaments de dades es realitzen en el Portal poden consultar la nostra Política de Privacitat en la següent adreça: http://www.argal.com/ca/politica-de-privacitat/.

7. Atenció al client

Si té qualsevol dubte o suggeriment o vol comunicar a ARGAL continguts o activitats il·lícites, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon d’atenció al client 973 71 10 10 o l’adreça de correu electrònic següent: info@argal.com.